Adresa:

Str. Ienachita Vacarescu Nr. 56, sector 4, Bucuresti

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Pachetul minimal

Pachetul minimal de servicii – în sistemul asigurărilor sociale de sanatate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție.

Pachetul de bază

Pachetul de servicii de bază se acordă asiguraților și cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul asigurații.

Servicii medicale pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană

Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza regulamentului ce nr. 883 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) 

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) se eliberează în baza unei cereri depuse la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află. Termenul de eliberare este 7 zile de la data înregistrării cererii în sistemul informatic și are valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) nu acoperă situații situațiile în care posesorul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene pentru un tratament medical planificat, ci acoperă situațiile medicale devenite necesare pe parcursul șederii temporare pe teritoriul țării respective. 

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Formularul E106 

Formularul E106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se aplică şi studenţilor şi membrilor familiilor acestora, dacă este necesar, precum şi membrilor familiei şomerului

 

Cere o oferta!